උස්වැටකෙයියාව පොදු ක්‍රීඩාංගණයත් විකුණයි…

chess
ළාබාලම චෙස් ශූරයා බිනුල
August 30, 2017
ranil 22
ණය අඩු කරන්න මහනුවර ජපානයට දෙනවා… (අගමැති)
August 30, 2017
Show all

උස්වැටකෙයියාව පොදු ක්‍රීඩාංගණයත් විකුණයි…

uswetakeyiyawa

උස්වැටකෙයියාව ග‍්‍රාමයේ දරු දැරියන්ට ක‍්‍රීඩා කිරීමට ඇති පොදු ක‍්‍රීඩාංගනය වන උස්වැටකෙයියාව ‘ස්වර්ණ ජයන්ති’ ක‍්‍රීඩාංගනය දේශපාලනඥයෙකුගේ මැදිහත් වීමෙන් විකිණීමට උත්සාහ කිරීමට එරෙහිව ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව හා ක‍්‍රීඩා සංවිධාන රැසක් එක්ව සිය විරෝධතාවය දක්වනු ලැබීය.

වත්තල ප‍්‍රාදේශීය සභාව විසින් මිලියන ගණනක වියදමින් පස් දමා ගොඩ කර, ක‍්‍රීඩාංගනයද එහි ක‍්‍රීඩාගාරයද ඉදි කර ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව වෙත මෙය පවරණු ලැබුවද මේ වන විට එම ක‍්‍රීඩාංගණයේ කොටසක් වටකොට කණු ගසා එය ප‍්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයෙකුගේ මැදිහත් වීමෙන් විකුණා දැමීමට උත්සාහ කරන බවට ගම්වාසීන් චෝදනා කරති.