විවෘත කඹ ඇදීමේ තරගාවලිය

cartoon 6
කාටූන්
August 29, 2017
chess
ළාබාලම චෙස් ශූරයා බිනුල
August 30, 2017
Show all

විවෘත කඹ ඇදීමේ තරගාවලිය

kelibima

ජාතික කඹ ඇදීමේ සංගමයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සීතාවක ‘ලයන් හාට්’ ක්‍රීඩා සමාජය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කඹ ඇදීමේ තරගාවලියක් 2017 අගෝස්තු මස 27 වැනි ඉරිදා හංවැල්ල, කළුඅග්ගල සාන්ත බොස්කෝ විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.
මෙහිදී ආරක්ෂක අංශය, ක්‍රීඩා සමාජ අංශය සහ 23න් පහළ සිවිල් අංශය වශයෙන් කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ තරග සංවිධානය කර තිබිණි. ආරක්ෂක අංශ තරග හැර සෙසු තරග මුළු ලංකාවටම විවෘත වන අතර, 23න් පහළ සිවිල් තරග පැවතියේ පිරිමි අංශයට පමණි.
ජයග්‍රාහකයන්ට මුදල් ත්‍යාග මෙන්ම පදක්කම්  සහ සහතික පත් ද පිරිනැමිණි.


සමන් රණවක ආරච්චි