ළාබාලම චෙස් ශූරයා බිනුල

kelibima
විවෘත කඹ ඇදීමේ තරගාවලිය
August 30, 2017
uswetakeyiyawa
උස්වැටකෙයියාව පොදු ක්‍රීඩාංගණයත් විකුණයි…
August 30, 2017
Show all

ළාබාලම චෙස් ශූරයා බිනුල

chess

පසුගියදා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේදී පැවති ජාතික චෙස් ශූරතා තරගාවලියේ පිරිමි විවෘත අංශයේ ශූරතාව දිනා ගත් රාජකීය විද්‍යාලයේ විනුල් දොලවත්ත මෙම ශූරතාව දිනා ගත් ළාබාලම ජාතික ශූරයා බවට පත් විය.
එම තරගාවලිය පැවතියේ ලංකාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් 14 දෙනා සහ ක්‍රීඩිකාවන් 14 දෙනා අතරය.