බැංකු ලොක්කෝ බැඳියාවෙන් ගරති

eye
අක්ෂි කාච සැත්කම් යළි නවතියි
September 1, 2017
vote 2
ඡන්ද එපාවීම ඉහළ යයි
September 1, 2017
Show all

බැංකු ලොක්කෝ බැඳියාවෙන් ගරති

bank

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ සංචාරක බංගලාවක් වශයෙන් මහජන බැංකුවේ සභාපතිවරයාගේ බිරිඳට අයත් දියතලාවේ පිහිටි හෝටලයක් ලබාගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව අනාවරණය විය.
එය ගැනීමට සූදානම් වන්නේ මසකට රුපියල් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් වූ කුලියකට වන අතර අවුරුදු තුනක කාලයක් සඳහාය. මේ අනුව අදාළ කුලිය වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 63 ක් ගෙවීමට නියමිතය. බැංකුවේ මුදල් මේ ලෙස වැය කරන්නේ බණ්ඩාරවෙල නගරයේ ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට අයත් සංචාරක බංගලාවක් පිහිටුවා තිබියදී වීම විශේෂිතය. එහි ජල ටැංකියේ සුළු කාන්දුවක් හේතුවෙන් අතහැර දමා දියතලාව නගරයෙන් මෙය ගැනීමට සූදානම් වේ.
මහජන බැංකුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී සමීප මිතුරන් වීම නිසා මෙම ගනුදෙනුව සිදුකෙරන බව අනාවරණය වේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර