මෙගා පොලිස් මිලියන 2,000ක් ගිලී

dgsddsd
විජේදාස නිසා තවත් අර්බුදයක්!
September 1, 2017
parliment
යෝජිත ව්‍යවස්ථාවෙන් එජාපයත් විධායකය රකියි
September 1, 2017
Show all

මෙගා පොලිස් මිලියන 2,000ක් ගිලී

road

හෝමාගම ප්‍රදේශය තුළ මාර්ග යටිතල පහසුකම් රුපියල් මිලියන 3,143ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයක් යටතේ වැඩිදියුණු කිරීමට මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
මේ අනුව කොට්ටාව සිට මාහේනවත්ත දක්වා කිලෝ මීටර් 6.81ක් දිගින් යුතු මං තීරු හතරක මාර්ගයක් ඉදි කිරීමත්, මාහේනවත්ත පර්ෂදය තුළ පිහිටි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ කිලෝ මීටර් 1.7ක අභ්‍යන්තර මාර්ග ඉදිකිරීම නව ඉදිකිරීම් යටතට ඇතුළත්ය. එයට අමතරව දැනට භාවිතයේ ඇති දම්පේ – පිටිපන මාර්ගය හරහා පිටිපන – තලගල මාර්ගය කිලෝ මීටර් 8.83ක් වැඩිදියුණු කිරීම, කිලෝ මීටර් 2.9ක උඩුවන පන්සල හන්දිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම සහ කහතුඩුව සිට කොට්ටාව – තලගල මාර්ගය කිලෝ මීටර් තුනක් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත්ය.
අලුතින් නිර්මාණය කිරීමට හා වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ මාර්ගයන්හි සමස්ත දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර් 23කට ආසන්න වේ.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ තක්සේරුව අනුව මං තීරු දෙකක මාර්ගයක් පැති කාණු නොදමා කිලෝ මීටරයක් දුර කාපට් කිරීම සඳහා වන වියදම මිිලියන 40කි. එනම්, කෝටි 04කි. පැති කාණු සහිතව කිලෝ මීටරයක් සඳහා වියදම කෝටි පහක් ලෙස ගණනය කළ ද, ඉහත සඳහන් සියලුම අතුරු මාර්ග මං තීරු දෙකක කාපට් මාර්ග බවට පත් කළ ද, සමස්ත වියදම රුපියල් මිලියන 1,130.5ක් පමණක් වන බවත්, ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 2,012.5ක අධි ඇස්තමේන්තුව ගැටලුසහගත බවත් මාර්ග ඉදි කිරීම් ක්ෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ ප්‍රකාශ කර සිටිති.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු