රාජිත රෝහල් වසයි

parliment
යෝජිත ව්‍යවස්ථාවෙන් එජාපයත් විධායකය රකියි
September 1, 2017
vote
මේ අවුරුද්දේ ඡන්දය නෑ
September 1, 2017
Show all

රාජිත රෝහල් වසයි

hospitaL

වර්තමාන සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් වසරක් තුළ රෝහල් දොළහක් බිඳ දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව මහ බැංකු වාර්තාවෙන් අනාවරණය වේ.
වර්ෂ 2015 අවසන් වන විට බටහිර වෛද්‍ය රෝහල් 610ක් තිබී ඇති අතර, 2016 අවසන් වන විට එය 598ක් දක්වා පහත හෙළා තිබේ. මේ පිළිබඳව සටහනක් තබන මහ බැංකුව රෝහල් දොළහ පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත්තේ, ‘කොට්ඨාස රෝහල් 12ක් ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකක තත්ත්වයට පහත හෙළන ලදී.’ යනුවෙන්ය. රටක සෞඛ්‍ය සේවය දියුණු කිරීමේ දී සිදු විය යුත්තේ, ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකක දිසා රෝහල් දක්වා තත්ත්වය ඉහළ දැමීමය. එහෙත්, ගෙවී ගිය වසර තුළ දී සිදු කර තිඛෙන්නේ රෝහල් 12ක තත්ත්වය පහත හෙළීමය.
මේ අතර මහ බැංකු සංඛ්‍යාන සටහන්වලින් හෙළි වන්නේ 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට 484ක්ව තිබූ ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සේවා ඒකක සංඛ්‍යාව ද 2015 අවසන් වන විට 475ක් දක්වා බිඳවැටී ඇති බවය. රෝහල් 12ක තත්ත්වය පහත හෙළීම නිසා 2016 වසර අවසන් වන විට එම සංඛ්‍යාව 487ක් දක්වා යළි ඉහළ ගොස් තිබී ඇත.


ලංකා මාරසිංහ