අගමැතිට සැප වාහනයක් ගන්න කෝටි හයක පරිපූරකයක්

high way
මහපාර විකුණන්න කැබිනට් අනුමැතිය
September 13, 2017
road show
සයිටම් විරෝධී රථ පෙළපාළි සූදානම්
September 13, 2017
Show all

අගමැතිට සැප වාහනයක් ගන්න කෝටි හයක පරිපූරකයක්

car 12

රුපියල් පන්කෝටි අනූ අට ලක්ෂයක (59,800,000.00) අතිරේක මුදලක් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යවරයාට වාහනයක් මිලට ගැනීමට වැය කළේ යැයි පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායක විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. එහි දැක්වෙන මෙම මුදල අමාත්‍යාංශයට අයත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂයෙන් වියදම් කළ බවයි. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යවරයා වන්නේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාය.


චතුර දිසානායක