අලුත් ආර්ථීකයෙන් සමෘද්ධිය කපයි

ravi 1111
හොඳම මුදල් ඇමති වෙන්න කෝටි 16ක් සන්තෝසම් දීලා
September 13, 2017
voice record
බැඳුම්කරයෙන් මහා පිපිරීමක්!
September 13, 2017
Show all

අලුත් ආර්ථීකයෙන් සමෘද්ධිය කපයි

logo viii

මෙම මස 04 වැනි දින ආණ්ඩුවෙන් ඉදිරිපත් කර තිඛෙන ‘දැක්ම 2020’ නම් නවතම ආර්ථීක සැලසුම අනුව සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල් විශාල වශයෙන් කපාහැරීමට සූදානම් වන බව අනාවරණය වේ.
ඉදිරිපත් කර තිඛෙන සැලසුමේ 10 වැනි පරිච්ඡේදය ‘සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන්’ යනුවෙන් නම් කර තිඛෙන අතර, ‘ජාතික දිළිඳුකම දුරු කරලීමේ සමෘද්ධි වැඩසටහන නිසි ලෙස ඉලක්කගත කර නොමැත’ යනුවෙන් සඳහන් කර තිබේ. ලංකාවේ දිළිඳු සහන ලැබිය යුතු දුගී පවුල් සංඛ්‍යාව 2013දී සියයට 16ක් වුවද, නවතම සමීක්ෂණ අනුව එය රටේ මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 5.3ක් දක්වා පහත වැටී ඇති බව සඳහන් කර තිබේ.
මේ අනුව රටේ මුළු පවුල් අතුරින් දිළිඳු සහන ලැබිය යුතු පවුල් සංඛ්‍යාව සියයට 5.3ක් දක්වා කපා හැරීමට සූදානම් වන බව පැහැදිලි වේ. එසේ වුවත්, ‘දැක්ම 2020’ නම් ප්‍රකාශනයේම 11 වැනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වන්නේ රටේ ජනගහනයෙන් ලක්ෂ 47ක් මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන බවයි. මෙය ආසන්න වශයෙන් මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 22.6කි. මේ අතර මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව – 2016හි 123 වැනි පිටුවේ සඳහන් වන්නේ මෙරට ජනගහනයෙන් අටෙන් එකක් දිනකට රුපියල් 450.00ක පමණ ආදායමක් උපයමින් ආසන්න දරිද්‍රතාවයේ සිටින බවය. නිල සංඛ්‍යාලේඛන හා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිඛෙන ලේඛනවලින්ම ද විශාල ජනතාවක් දුගී බවෙන් පෙළෙන බව තහවුරුව තිබිය දී, දිළිඳු සහන කපා දැමීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර