ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා මැරතන් තරගාවලිය

hjgjhjgf
තාක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා පරීක්ෂණ
October 6, 2017
fhkv
හවුල් ආණ්ඩුව මුහුදේ රැළිත් විකුණයි
October 10, 2017
Show all

ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා මැරතන් තරගාවලිය

ffbh

ජාතික තරුණ සේවා සභාව 29 වන වරටත් සංවිධානය කළ ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් තරගාවලිය පසුගියදා අනුරාධපුරයේදී පැවැත්විණි. එහි පිරිමි තරගයේ දුර කිලෝමීටර් 42ක් වූ අතර කාන්තා අංශයේ දුර කිලෝමීටර් 21ක් විය.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය ඩී.ජී.ඩී. සඳරුවන් පිරිමි අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් අතර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කළ පී.ඕ. නිලානි ප්‍රියදර්ශණී කාන්තා අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තාය.


සමන් රණවක ආරච්චි