තාක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා පරීක්ෂණ

hgjkgf
2008 ආර්ථීක අවපාතය වසන් කරන ව්‍යාජ යහපාලනය
October 6, 2017
ffbh
ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා මැරතන් තරගාවලිය
October 6, 2017
Show all

තාක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා පරීක්ෂණ

hjgjhjgf

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් මෙහෙයවනු ලබන තාක්ෂණ නිලධාරී අදියර 3 පරීක්ෂණ ලබන ඔක්තෝබර් මස 08 වනදා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේදී සහ යාපනය කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ.
දැනට අදියර 4 පරීක්ෂණ සමත්වී සිටින තාක්ෂණ පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ට මේ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි අතර මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු මලල ක්‍රීඩා සංගම් මූලස්ථානයෙන් ලබාගත හැකිය.


සමන් රණවක ආරච්චි