කබීර්, චම්පික අය-වැය සුද්දයක චන්දිම, අමුණු කපෝතියි…

මහින්දට මුකවාඩමක්
ඇතුළෙන්ම මහින්දට මුකවාඩමක්
October 18, 2017
ෆාර් ඊස්ටර්න් ඉන්ටර්නැෂනල්'
ජාත්‍යන්තර ජාවාරම පසුපස ප්‍රභූන් කිහිප දෙනෙක්
October 18, 2017
Show all

කබීර්, චම්පික අය-වැය සුද්දයක චන්දිම, අමුණු කපෝතියි…

අය-වැය

ලබන වසර වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිඛෙන මුදල් වෙන් කිරීම් (විසර්ජන පනත) අනුව පොදු ජනතාවට සෘජුව බලපාන අමාත්‍යාංශ කිහිපයක මුදල් කපාහැර අමාත්‍යාංශ දෙකක මුදල් අති විශාල වශයෙන් ඉහළ දමා තිඛෙන බව හෙළි වේ.
අති විශාල වශයෙන් මුදල් ඉහළ දමා තිඛෙන අමාත්‍යාංශ අතර මුලින්ම තිඛෙන්නේ කබීර් හෂීම් ඇමතිවරයාට අයත් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයයි. මෙම වර්ෂය වෙනුවෙන් එහි වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 432ක් වෙන් කර තිබූ අතර, ලබන 2018 වර්ෂය සඳහා එය රුපියල් මිලියන 5,140ක් දක්වා දොළොස් ගුණයකින් ඉහළ දමා තිබේ. ඊට අමතරව පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයාට අයත් මහා නගර සභා සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මේ වසරට රුපියල් මිලියන 15,805ක් වෙන් කර තිබී, එය ලබන වසරේ දී රුපියල් මිලියන 51,109ක් දක්වා තුන් ගුණයකට වැඩියෙන් ඉහළ දමා ඇත.
ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම් සඳහා මෙම වසරේ වෙන් කර තිඛෙන රුපියල් මිලියන 6,456ක මුදල ලබන වසරේ දී රුපියල් මිලියන 9,983ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ. අගමැතිවරයාගේ වියදම් ද මේ වසරේ රුපියල් මිලියන 1,254 සිට ලබන වසරේ දී රුපියල් මිලියන 1,772ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත.
මේ අතර පොදු ජනතාවට සෘජුව බලපාන ප්‍රවාහණ හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ වියදම් රුපියල් මිලියන 51,298 සිට රුපියල් මිලියන 42,136ක් දක්වා මිලියන 9,162කින් කපාහැර තිබේ. උතුරේ ජනතාවගේ නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රශ්නය විසඳා නොමැති පසුබිමක බන්ධනාගාර හා නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශයේ වියදම් රුපියල් මිලියන 17,441 සිට රුපියල් මිලියන 11,425ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 6,016කින් කපාහැර තිබේ. ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් රුපියල් මිලියන 8,330 සිට රුපියල් මිලියන 7,238ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 1,092ක් ද, කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍යාංශයෙන් රුපියල් මිලියන 5,728 සිට රුපියල් මිලියන 5,231ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 477ක් ද, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,057 සිට රුපියල් මිලියන 838ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 219ක් ද කපාහැර ඇත.
මුදල් වෙන් කිරීම්වල තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිවරයාගේ විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශයේ මුදල් රුපියල් මිලියන 118 සිට ලබන වසරට රුපියල් මිලියන 105ක් දක්වා කපාහැර තිබීමය. ඉතා අවම මුදල් ප්‍රමාණය වෙන් කරන්නේ මෙම අමාත්‍යාංශයටය. ඊට අමතරව චන්දිම වීරක්කොඩි ඇමතිවරයාගේ නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 311ක් වූ දෙවැනි අවම මුදල් වෙන් කිරීම කරන අතර, එය ලබන වසරට රුපියල් මිලියන 309ක් දක්වා කපාහැර තිබේ.
මෙම වසරට අදාළව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 5,734ක් වෙන් කර තිබූ අතර, දැන් එම අමාත්‍යාංශයට ඉඩම් අමාත්‍යාංශය ද එක් කර ලබන වසර වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත්තේ, රුපියල් මිලියන 9,097කි. ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට මෙම වසරේ දී රුපියල් මිලියන 8,536ක් වෙන් කර තිබිණි. රවී කරුණානායක මුදල් ඇමතිව සිටිය දී ගිණුම්කරණ උපක්‍රම හරහා එම අමාත්‍යාංශයට රුපියල් මිලියන 9,10,145ක් මෙම වසරට වෙන් කර තිබූ අතර, ලබන වසරේ දී එය රුපියල් මිලියන 2,27,572ක් දක්වා අඩු කර ඇත. දෙවැනි විශාලතම වැය ශීර්ෂය මෙය වන අතර, පළමු තැන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2,90,711ක් වී තිබේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර