අය-වැය ගැන ගිනි පුපුරු එළියට

ක්‍රිxdfhzd
හිටපු අගවිනිසුරු දේශපාලනයට ගැනීමේ වෑයමක්
October 25, 2017
vote
ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක්!
November 1, 2017
Show all

අය-වැය ගැන ගිනි පුපුරු එළියට

අය-වැය

ලබන නොවැම්බර් 09 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 2018 වර්ෂය සඳහා වන අය-වැය ඇස්තමේන්තුව අනුව එම වර්ෂය තුළ අය-වැය හිඟය පියවීමට රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ අසූදහස් හත්සියය (රු. කෝටි 1,80,700)ක ණය ලබා ගැනීමට සිදුව තිබේ.
ගෙවී යන මෙම වසර වෙනුවෙන් ලබා ගත යුතු ණය වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණේ රුපියල් කෝටි එක් ලක්ෂ හතළිස්තුන් දහස් හාරසිය විස්ස (රු. කෝටි 1,43,420)ක්ය. මේ අනුව ලබන වසරේ ණය ගැනීම් රුපියල් කෝටි තිස්හත් දහස් දෙසිය අසූව (රු. කෝටි 37,280)කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.
ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීම් ඇතුළත්ව මෙම වසරේ මුළු වියදම රුපියල් කෝටි තුන්ලක්ෂ තිස්තුන් දහස් හාරසියවිස්ස (රු. කෝටි 3,33,420)ක්  වී තිඛෙන අතර, ලබන වසරේ දී එම වියදම රුපියල් කෝටි තුන් ලක්ෂ අනූඅට දහස් දෙසියය (රු. කෝටි 3,98,200)ක් දක්වා ඉහළ නැග තිබේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර