ආර්ථීක සංවර්ධනයට රාජ්‍ය බැංකු නැහැල්ලු

ලුxsdfvg
කැබිනට් මණ්ඩලය වංචාවලට ඉඩ දෙයි
November 7, 2017
elephant
බැඳුම්කරයේ සියලු පව් රවීගේ කරට
November 7, 2017
Show all

ආර්ථීක සංවර්ධනයට රාජ්‍ය බැංකු නැහැල්ලු

රාජ්‍ය බැංකු සේවක පුරප්පාඩු හොර පාරෙන්

ජාතික ආර්ථීකයේ මූලික අංග වන කෘෂිකාර්මික, කාර්මික සහ සේවා අංශවල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙත ණය ලබා දීමේ දී සියලූම රාජ්‍ය බැංකු පරදවා පෞද්ගලික බැංකු ඉදිරියට පැමිණ තිබේ.
පසුගිය වසරට අදාළව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර තිඛෙන වාර්ෂික වාර්තාවෙන් මේ බව අනාවරණය වේ. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයන් 6,016 දෙනෙකු වූ වැඩිම පිරිසකට ණය ලබා දී ඇත්තේ, හැටන් නැෂනල් බැංකුවය. දෙවැනි ස්ථානය සණස සංවර්ධන බැංකුව ද, තෙවැනි ස්ථානයට ණය සංඛ්‍යාවක් කෘෂි අංශයෙන් ලබා දී තිබුණේ කොමර්ෂල් බැංකුවය. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් අතුරින් සේවා අංශයේ වැඩිම ව්‍යවසායකයන් පිරිස වූ 25,814 දෙනෙකුට ණය ලබා දී තිඛෙන්නේ කොමර්ෂල් බැංකුවෙන්ය. දෙවැනි වැඩිම ණය සංඛ්‍යාව වූ 16,715 දෙනෙකුට දී තිඛෙන්නේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව වන අතර, තෙවැනි ස්ථානය වූ ඩී.එෆ්.සී.සී. බැංකුවෙන් 3,029 දෙනෙකුට ණය ලබා දී ඇත. කර්මාන්ත අංශයෙන් වැඩිම ණය සංඛ්‍යාව ලබා දී ඇත්තේ, ව්‍යවසායකයන් 24,941ක් දෙනෙකු සඳහා ජාතික සංවර්ධන බැංකුවය. ව්‍යවසායකයන් 14,284 දෙනෙක් සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව ණය ලබාදී ඇති අතර, සණස සංවර්ධන බැංකුව ව්‍යවසායකයන් 14,210 දෙනෙකුට ණය ලබා දී ඇති බව හෙළි වේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර