නිදහස් දුම්රිය ගමන් බලපත්‍රය කෝ..?

ස්ත්‍රිsdvg
නාඋල රිලව් සහ බලධාරීන්ගේ රිලා නැටුම්
November 7, 2017
මානචේරිය කසළ ව්‍යාපෘතිය
මානචේරිය කසළ ව්‍යාපෘතිය ගැන සැකයක්
November 7, 2017
Show all

නිදහස් දුම්රිය ගමන් බලපත්‍රය කෝ..?

ප්‍රභාතdzry

රාජ්‍ය සේවකයෙකු සඳහා විශ්‍රාම වැටුප සේම තවත් වරප්‍රසාද ප්‍රමාණයක් හිමිව ඇත. මේ අතර වර්ෂයකට දුම්රිය නිදහස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හිමිකමද පවතී. එහෙත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවයේ යෙදී සිටින රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට හිමි මෙම වරප්‍රසාදය මේ වන විට කප්පාදු කර ඇත.
පසුගිය වසරේද නිදහස් දුම්රිය ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබූ අතර මේ වසරේ සිට ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල නිලධාරීන්ට ප්‍රතිපාදන ලබා නොදීම නිසා එය ලබා ගැනීමට නොහැකිව පවතී. රාජ්‍ය සේවකයෙතු ලෙස හිමි වරප්‍රසාදයක් වන එයද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලබා නොදීම පිළිබඳව මෙම නිලධාරීන් කණගාටුව පළකර සිටින අතර එය ලබා දෙන ලෙසද බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.


ප්‍රභාත් රාජපක්ෂ