මානචේරිය කසළ ව්‍යාපෘතිය ගැන සැකයක්

ප්‍රභාතdzry
නිදහස් දුම්රිය ගමන් බලපත්‍රය කෝ..?
November 7, 2017
ක්‍රීsfbg
උක්දඩු ගින්නට පෙර සෙවණගලට ගිය ගමනක්
November 7, 2017
Show all

මානචේරිය කසළ ව්‍යාපෘතිය ගැන සැකයක්

මානචේරිය කසළ ව්‍යාපෘතිය

පුත්තලම, මානචේරිය ප්‍රදේශයේ ඉදි කිරීමට යෝජිත කසළ ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් සැකයක් ඇති බව පරිසර සංවිධාන චෝදනා කරයි. ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ පරිසර සංවිධානවලට සහ ප්‍රදේශවාසීන්ට ද හොර රහසේ මෙම කසළ ව්‍යාපෘතිය කි්‍රයාත්මක වන බවයි. එසේම මෙම කසළ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළහොත්, පරිසර ගැටලු ගණනාවක්ම ඇති විය හැකි බවද එම පරිසර සංවිධාන පවසයි.


නිපුණා සාරංගි