ශ්‍රීපාද පිවිසුම් මඟ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට

ක්ස්ගේssdegsed
සෝවියට් සුවඳ සදා සුවඳක් මැයි
November 7, 2017
ට්‍රිsrgh
චීන සමාගමට ජනතා මුදලින් පහසුකම්
November 7, 2017
Show all

ශ්‍රීපාද පිවිසුම් මඟ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට

ශ්‍රීපාදයේ කුණු කඳු නාය යයි

හැටන්, නල්ලතන්නිය මාර්ගයේ ශ්‍රීපාදස්ථානයට පිවිසීමේ මාර්ගය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමේ සැලසුම් සහිතව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව සම්බන්ධ සීමා නිර්ණය කෙරෙන බව අනාවරණය වේ.
දැනට පවතින අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ ලක්ෂ දෙකකට අධික ජනගහනයක් සිටීම නිසා නව සීමා නිර්ණයන් අවශ්‍ය වී තිබේ. මෙම තත්ත්වයම නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවට ද පවතී. මේ අනුව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් කොටසක් වෙන් වී මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාව ද, නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වෙන් වී කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව ද අලුතෙන් බිහි වේ.
දැනට තිඛෙන ආකාරයට නල්ලතන්නිය ශ්‍රීපාද පිවිසුම් මාර්ගය අයත් වන්නේ මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවටය. නමුත්, මෙම පිවිසුම් මාර්ගයේ තිඛෙන සුවිශේෂී තත්ත්වය යටතේ එය වෙනම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත.


ලංකා මාරසිංහ