ඉන්දියා ගිලන් රථවලට තවත් කුට්ටියක් !

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ගේ
රට දුවන්නේ විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ගේ මුදලින් – සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
November 21, 2017
szrhaetrh
රනිල්ගේ මැතිවරණ තුරුම්පුව පුස්සක්
November 21, 2017
Show all

ඉන්දියා ගිලන් රථවලට තවත් කුට්ටියක් !

ඉන්දියා ගිලන් රථ

ඉන්දියාව විසින් නොමිලේ ලබා දෙන ලද බව හවුල් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කළ ගිලන් රථ සේවය සඳහා මේ වන විට මාසිකව අති විශාල මහජන ධනයක් වැය කරමින් සිටින බව තහවුරු වී ඇත.
සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් මගින් රුපියල් විසිහත් කෝටි පනස් ලක්ෂයක් (රු.275,000,000) වෙන් කර ඇත. අගෝස්තු මස 17 වැනි දින එම මුදල වෙන් කර දී තිබිණි.
අය-වැය මගින් මෙම වර්ෂය සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද මුදල්වලට අමතරව පරිපූරක ඇස්තමේන්තු මගින් මෙම මුදල වෙන් කරගෙන ඉන්දියා ගිලන් රථ සේවය සඳහා වියදම් කර ඇත.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර