පොහොර සහනාධාරය කම්මුතුයි !

gcjuklyfuio
ණය කන්දක බර මෙන්න!
November 21, 2017
න්ත්‍රිseghae
මෛත්‍රීගෙන් හොර ගේමක්!
November 21, 2017
Show all

පොහොර සහනාධාරය කම්මුතුයි !

පොහොර සහනාධාරය

වී වගාවට ලබා දුන් පොහොර සහනාධාර ලැබූ ගොවීන් සංඛ්‍යාව තුනෙන් දෙකකින් කපාහැර භූමි ප්‍රමාණය මේ වන විට හයෙන් පහකින් කපාහැර තිබේ.
ඉදිරිපත් කර තිඛෙන අය-වැය කෙටුම්පත 2018 වාර්තාවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දත්ත අනුව මෙම තොරතුරු අනාවරණය වේ. 2010 වර්ෂයේ ගොවීන් දහනව ලක්ෂ නවසිය විසිහත් (19,927) දෙනෙකු හට කුඹුරු හෙක්ටයාර් විසිනව ලක්ෂ පනස් දහස (29,50,000)කට ලබා දී තිබිණි. නමුත්, රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් වූ 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට එය වී ගොවීන් පහළොස් ලක්ෂ තිස්හය දහස් හත්සියදහහත් (15,36,717) දෙනෙකු දක්වා කපාහැර කුඹුරු හෙක්ටයාර් විසිදෙලක්ෂ පනස්එක් දහස (22,51,000)ක් දක්වා කපාහැර තිබිණි.
හවුල් ආණ්ඩුව යටතේ 2015 දී ගොවීන් පහළොස් ලක්ෂ අනූපන් දහස් එකසිය අසූපස් (15,95,185) දෙනෙකු දක්වා ඉහළ නංවා, කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් එකොළොස් ලක්ෂ විසිනව දහස (11,29,000)ක් දක්වා ද, 2016 වර්ෂය වන විට ගොවීන් හත්ලක්ෂ දහතුන් දහස් දෙසිය පනස්හත (7,13,257) දෙනෙකු දක්වා සහ කුඹුරු හෙක්ටයාර් හාරලක්ෂ හැත්තෑඅට දහස (4,78,000)ක් දක්වා කපාහැර තිබේ.


ලංකා මාරසිංහ