යහපාලන වසර දෙකහමාරට ණය බර 39%කින් ඉහළට

strylo68y
ලංකාවේ කාන්තාව ආසියාවේ හැම අතින්ම පහළට
November 21, 2017
අර්තාපල් අල ගොවීන්ගේ
අල ගොවියා නට්ටං
November 21, 2017
Show all

යහපාලන වසර දෙකහමාරට ණය බර 39%කින් ඉහළට

non growth

2015දී වර්තමාන ආණ්ඩුව රට භාර ගන්නා විට තිබූ රුපියල් බිලියන 7,390ක ණය ප්‍රමාණය 2017 අගෝස්තු වන විට රුපියල් බිලියන 10,286ක් දක්වා වැඩි වී ඇතැයි මහ බැංකු වාර්තා මගින් සනාථ වී තිබේ. ඒ අනුව වර්තමාන ආණ්ඩුව වසර දෙකහමාරක් යන විට තිබුණු ණය ප්‍රමාණය 39%කින් ඉහළ දමා ඇත.
පසුගිය වසර දෙකහමාර තුළ ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 2,896 හෙවත් රුපියල් ට්‍රිලියන 2.3ක් ණයට ගෙන ඇති අතර ලංකාවේ නොගෙ වූ ණය අතර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිගේ සිට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති දක්වා ගත් සියලුම ණය ඇතුළත්ව තිබේ. ඒ ණය සියල්ල අඩංගු වන්නේ මුළු ණයෙන් 61%ක් තුළ වන අතර, ඉතිරි 39% ඇතුළත් වන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ණය ගොන්නට වීම විශේෂයකි. කෙසේ වෙතත් මේ රුපියල් බිලියන 2,896ට හම්බන්තොට වරාය ඇතුළු ජාතික සම්පත් විකුණා ලබා ගත් මුදල් ඇතුළත් නොවේ.


චතුර දිසානායක