සමෘද්ධි, කෘෂිකර්ම, අධ්‍යාපන කඳ මුලින් කපාහැරේ

බ්‍රිseg
රට විකුණන අයවැයක්!
November 21, 2017
strylo68y
ලංකාවේ කාන්තාව ආසියාවේ හැම අතින්ම පහළට
November 21, 2017
Show all

සමෘද්ධි, කෘෂිකර්ම, අධ්‍යාපන කඳ මුලින් කපාහැරේ

dtrykitd

ලබන වසර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කර තිඛෙන අය-වැය මුදල් වෙන් කිරීම් අනුව සමෘද්ධි, කෘෂිකර්ම, උසස් අධ්‍යාපන, අධ්‍යාපන, ආපදා කළමනාකරණ, කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇතුළු අමාත්‍යාංශ 36ක මුදල් මෙම වසරේ සත්‍ය වියදමට වඩා විශාල වශයෙන් කපාහැර තිබේ.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මෙම වසරේ වියදම රුපියල් මිලියන 66,317ක් වී තිබිය දී ලබන වසරේ දී එය රුපියල් මිලියන 23,789ක් දක්වා මිලියන 42,528කින් කපාහැර ඇත. එමෙන්ම දුගී ජනතාවට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දෙන සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සමාජ සුභසාධන අමාත්‍යාංශයේ මෙම වසරේ වියදම රුපියල් මිලියන 71,607ක් වී තිබිය දී ලබන වසර වෙනුවෙන් මිලියන 18,578ක් වෙන් කර රුපියල් මිලියන 53,029ක් කපාහැර තිබේ.
උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ වියදම රුපියල් මිලියන 2,55,911ක් වී තිබිය දී එය මිලියන 1,82,757 දක්වා මිලියන 73,154කින් කපාහැර, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වියදම් රුපියල් මිිිලියන 1,12,878ක් වී තිබිය දී ලබන වසර වෙනුවෙන් මිලියන 1,02,880ක් වෙන් කර මිලියන 9,908ක් කපාහැර ඇත.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර