කුලී නිවැසියන් ගැටලු රැසක

dfhsrtf
චිත්‍ර තරගයේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කෙරේ
November 22, 2017
කල් ඉකුත් වූ බෙහෙත්
කල් ඉකුත් වූ බෙහෙත් නිසා ගොඩමුන්න විදුහලේ සිදු දරුවෙක් රෝහලේ
November 22, 2017
Show all

කුලී නිවැසියන් ගැටලු රැසක

සමස්ත ලංකා ස්වාධීන කුලී නිවැසියන්ගේ සුබසාධන සංගමය

දිවයින පුරා කුලී නිවාසවල ජීවත් වන ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතා හා ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇති බව සමස්ත ලංකා ස්වාධීන කුලී නිවැසියන්ගේ සුබසාධන සංගමය කියා සිටී. ඒ අනුව ස්ථීර පදිංචියක් නොමැති බැවින් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමේදී, ඡන්දය ලියාපදිංචි කිරීමේදී, හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම හා බැංකු ගනුදෙනු ආදියේදී මෙන්ම කලින් කලට විවිධ හේතු මත නිවාසවලින් මාරුවීමට සිදුවීම හේතුවෙන්ද ඔවුහු විශාල පීඩනයකට හා දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දී ඇත.
එබැවින් සමස්ත ලංකා ස්වාධීන කුලී නිවැසියන්ගේ සුබසාධන සංගමය වෙනුවෙන් එහි සභාපති දයානන්ද එඩේරගේ මහතාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් මගින් මේ පිළිබඳව සොයාබලා කටයුතු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඒ අනුව නිවසක් යනු මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් බවත් පවතින අධික මිල මත එය තමන්ට ඉටුකර ගැනීමට අපහසු බවත් පෙන්වා දෙන එම සංගමය තට්ටු නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් ගෙවීමේ පදනම මත තමන්ට ස්ථීර නිවාසයක හිමිකම ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.


නිපුණා සාරංගි