නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ආණ්ඩුව අත තියයි

partluikjg
කොමිෂන් දහයකට දේශපාලන ප්‍රහාර !
December 1, 2017
මාමයි බෑනයි
මාමයි බෑනයි අත්අඩංගුවට?
December 1, 2017
Show all

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ආණ්ඩුව අත තියයි

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු සිදුවන්නේ පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිටි ඉහළ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීම මත බැවින්, පසුගිය රජයේ වංචා දූෂණ කළ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් පැමිණවීම ප්‍රමාද වන්නේ යැයි පවසමින් ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වකරුවෙකු වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ තනතුරු වෙනස් කිරීමේ සූදානමක පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර කොමිසමේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සාක්කි මෙහෙයවන ආකාරයෙන් අර්බුදයකට ලක්ව ඇති එජාප නායකයන් ජනාධිපතිවරයාට ද බලපෑම් කරමින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් වෙනස් කිරීමේ සූදානමක නිරත වෙමින් සිටින බවට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වේ.


එස්. කේ. ගමගේ