හිතවතුන් බඳවා ගැනීමට යහපාලන සුදුසුකම් අඩුකරයි

rrrrrrrr
චන්ද්‍රිකාගේ වංචාවක් ගැන පරීක්ෂණ යට ගසයි
December 1, 2017
ලුxsdfvg
විදුලි අර්බුදයක් ගැන අනතුරු අඟවයි
December 1, 2017
Show all

හිතවතුන් බඳවා ගැනීමට යහපාලන සුදුසුකම් අඩුකරයි

පාරිභෝගික අධිකාරිය

යහපාලන ඇමතිවරයාගේ හිතවතුන් පාරිභෝගික අධිකාරියට බඳවා ගැනීම සඳහා විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සුදුසුකම් අඩුකිරීමෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය බිඳ වැටී ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරියෙක් වීම සඳහා මීට පෙර තිබුණු සුදුසුකම වන්නේ ආරථීක විද්‍යාව කළමනාකරණ හෝ අලෙවිය පිළිබඳව උපාධියක් වන අතර පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව එම සුදුසුකම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙනස්කොට ඇත්තේ ඕනෑම විෂයක් කළ උපාධිධාරියෙකු බඳවා ගත හැකි ආකාරයටය. ඒ අනුව භාෂාව පිළිබඳව හෝ වෙනත් විෂයක් සඳහා උපාධියක් ඇති පුද්ගලයෙක් වුවද විමර්ශන නිලධාරියෙකු ලෙස බඳවා ගත හැකිය.
මෙසේ කිරීම තුළින් විෂයභාර ඇමතිවරයා බලාපොරොත්තු වන්නේ තමාගේ හිතවතුන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට බඳවා ගැනීමටය. මෙසේ කිරීම තුළින් සිදු වන්නේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ගුණාත්මක බව අඩුවිම වන අතර සාමාන්‍යයන් වෙනත් ආයතන වල සිදු කරනුයේ අදාළ සුදුසුකම් තවත් වැඩි කිරීමය.
ඒ නිසා මෙරට සමස්ත පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීමට 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත මගින් පිහිටුවා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙම තීරණය වහාම වෙනස් කළ යුතු බව එම සංගමය අවධාරණය කර සිටියි.


සුධීර ඉද්දමල්ගොඩ