තේ කර්මාන්තයේ විශාල බිඳවැටීමක්

Ltte_emblemrtye
කමල්, සරත් ප්‍රසිද්ධියේ ත්‍රස්තවාදයට අත වනයි
December 12, 2017
db354fcad2720a9ff20f737c7ea47be8
තිස්තුන් කෝටියක් දෙවියො මදි වී දේශපාලකයෝ පෝලිමක් ඉන්දියාවට 
December 12, 2017
Show all

තේ කර්මාන්තයේ විශාල බිඳවැටීමක්

ක්‍රිsrhae

මෙරට තේ කර්මාන්තය සියලු අංශවලින් එකවර කඩාවැටීමේ බරපතළ අනතුරක පෙරනිමිති අලුත්ම දත්ත මගින් අනාවරණය වේ.
පසුගිය 2014 වර්ෂයේ සිට සංඛ්‍යා දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේ දී ඒ බව හෙළි වී තිබේ. එම වසරේ මුළු තේ නිෂ්පාදනය කිලෝ මිලියන 338ක් වී ඇති අතර, ඉන්දියාව ඇතුළු රටවලින් මෙරටට ගෙන්වා. ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම ද ඇතුළුව අපනයනය කර තිඛෙන ප්‍රමාණය කිලෝ මිලියන 327.3ක් වන අතර, අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 212.59ක්ය.
මෙම තත්ත්වය 2019 වසරේ දී මුළු නිෂ්පාදනය කිලෝ මිලියන 328.8ක් දක්වා පහත වැටී ප්‍රතිඅපනයනය ද ඇතුළුව අපනයනය කර තිඛෙන ප්‍රමාණය කිලෝ මිලියන 306.94ක් දක්වා පහත වැටී අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 182.05ක්ය. පසුගිය 2016 වර්ෂයේ මුළු තේ නිෂ්පාදනය කිලෝ මිලියන 292.6ක් දක්වා තවත් පහත වැටී ප්‍රතිඅපනයනය කිලෝ මිලියන 288.8ක් වන විට අපනයන ආදායම ඉතා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඩොලර් මිලියන 184.78ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
මේ අනුව සමස්තයක් වශයෙන් රටේ තේ කර්මාන්තය බරපතළ කඩාවැටීමක තිඛෙන බවට පෙරනිමිති පහළ වී තිබේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර