අගමැතිගේ ආර්ථීක බොරු එළියට

භූමිතෙහ ඩීසල්
තෙල් මිල අඩු කිරීමෙන් බිලියන 69ක් පාඩුයි
January 8, 2018
gzsdfff
අවසන් මොහොතේ බේරීමට මහින්දගෙන් ගැටයක්
January 8, 2018
Show all

අගමැතිගේ ආර්ථීක බොරු එළියට

කෘෂිකර්මාන්තය

මෙරට ආර්ථීකය තවමත් ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකර්මාන්තය මත පදනම්ව තිබීමේ තත්ත්වයෙන් මුදා ‘මිශ්‍ර ආර්ථීකයක්’ ඇති කරන බව මෙම මස 01 වැනිදා අම්පාරේ පැවති ප්‍රසිද්ධ ජනහමුවක දී අගමැතිවරයා කළ ප්‍රකාශය මුළුමනින්ම වැරදි බව මහ බැංකු දත්තවලින් තහවුරු වේ.
මේ වන විට රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ ඉතා අවම තැනකට කෘෂිකර්මාන්තය පත්ව තිඛෙන අතර, මුළු ජාතික නිෂ්පාදිතයට එම අංශයේ දායකත්වය සියයට 7.5ක් දක්වා විශාල වශයෙන් පහත වැටී තිබේ. නමුත් 1977දී එම අංශයේ දායකත්වය මුළු ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 30.7ක් වී තිබී ඇත. එම වසරේ දී සේවා අංශයේ දායකත්වය සියයට 40.6ක් සහ කර්මාන්ත අංශයේ දායකත්වය සියයට 28.7ක් වී තිබී ඇත.
එදා කෘෂිකාර්මික අංශයට තිබූ සියයට 30.7ක් වූ දායකත්වය 2016 වසර අවසන් වන විට සියයට 7.5ක් දක්වා විශාල වශයෙන් කඩා වැටී ඇත. එදා සේවා අංශයේ දායකත්වය වූ සියයට 40.6ක ප්‍රතිශතය 2016 වන විට සියයට 57.0ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබී ඇත. මුළු ජාතික නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය සියයට 7.5ක් දක්වා පහත වැටී තිබියදී, තවමත් කෘෂිකර්මාන්තය මත පදනම් වූ ආර්ථීකයක් පවතින බව ප්‍රකාශ කිරීම මුළුමනින්ම වැරදි, සත්‍යය විකෘති කිරීමක්ය.
කර්මාන්ත අංශයේ දායකත්වය එදා පැවැති සියයට 28.7ක අගයෙන් සුළු වශයෙන් අඩු වී සියයට 27.1ක් වී සේවා අංශය අති විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් තිබීමේ තත්ත්වයක් යටතේ අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරන ‘මිශ්‍ර ආර්ථීකයක්’ ඇති කිරීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද? යන්න බරපතළ ගැටලුවක් වී තිබේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර