තෙල් මිල අඩු කිරීමෙන් බිලියන 69ක් පාඩුයි

කරාපිටිය බස් නැවතුම්පොළ භූමියේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයක්
වජිර හිතවතුන්ට කඩ හදයි
January 8, 2018
කෘෂිකර්මාන්තය
අගමැතිගේ ආර්ථීක බොරු එළියට
January 8, 2018
Show all

තෙල් මිල අඩු කිරීමෙන් බිලියන 69ක් පාඩුයි

භූමිතෙහ ඩීසල්

භූමිතෙල්, පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් සහන මිලට ලබා දීම නිසා මේ වන විට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් බිලියන 69ක් බව වාර්තා වේ. එසේම රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ඉන්ධන අඩු මිලට හා ණයට ලබා දීම හේතුවෙන් 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 67.8ක පාඩුවක් සිදු වී ඇත.
එසේ ලැබිය යුතු මුදලෙන් රුපියල් බිලියන 41ක් ගෙවිය යුත්තේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වන අතර, පෞද්ගලික විදුලිබල නිෂ්පාදකයන් රුපියල් බිලියන 6ක් සහ බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 417ක් ගෙවිය යුතුව ඇත.


චතුර දිසානායක