රජයේ හෝටල් විකුණන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ලැම්බොගිනියක්
ඇමති පුතෙකුට ලැම්බොගිනියක්
January 8, 2018
3n9k8dyuy2jx
සීතල මැද අකුරු කරන දරුවෝ
January 8, 2018
Show all

රජයේ හෝටල් විකුණන්න කැබිනට් අනුමැතිය

හිල්ටන් හෝටලය

ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් කොළඹ පිහිටි හිල්ටන් හෝටලය හා ග්‍රෑන්ඩ් හයිඩ් හෝටලය පෞද්ගලික අංශයට ලබා දීම සඳහා ඇමති මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, ඊට අනුමැතිය ලැබීමත් සමග පෞද්ගලිකකරණය කිරීම සඳහා වන කටයුතු සිදු කෙරෙමින් ඇති බව සඳහන්ය. මෙම හෝටල් දෙක අයත් වන ‘කැනවිල් හෝල්ඩින්ග්ස්’ සමාගම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් වෙයි.


චතුර දිසානායක