කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අමුතු බද්දක්

පසුගිය පාලන කාලය තුළ ආණ්ඩුවේ නායකයන් විසින් වස විස නැති වගාවන් පිළිබඳව උනන්දු වන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි නමුත්, එම වගා සංග්‍රාමයට දායක වූවන්ට අසාධාරණ ලෙස අමුතු තාලයේ බද්දක් පනවා ඇති බවක් දැනගන්නට ඇත.
කඹුරුපිටිය, උග්ගල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි චන්ද්‍රතිලක මුදලිගේ මහතා විසින් සිය ගෙවත්ත තුළ කෙසෙල්, පලා වර්ග, එදිනෙදා භාවිතයට ගන්නා එළවළු හා පලතුරු වර්ග ද වගා කර ඇති අතර, පසුව කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ඔහුට ව්‍යවස්ථාපිත තක්සේරු වාර්තාවක් එවා ඇත.
101/2 තක්සේරු අංකය යටතේ එහි 2017 වසරේ වටිනාකම ලෙස රුපියල් 481.00ක් දක්වා ඇත. එසේම 2017 වාර්ෂික වරිපනම් ලෙස රුපියල් 28.86ක් ද, වරෙන්තු ගාස්තු ලෙස රුපියල් 503.48ක් ද නියම කොට ඇත.
කෙසේ වුවද, මෙම හදිසි බදු නිවේදනයත් සමඟ මානසික පීඩාවට සහ කනස්සල්ලට පත් මුදලිගේ මහතා විසින් ප්‍රකාශ කොට සිටින්නේ, තමා වගාව විනාශ කර දමන බවට ප්‍රාදේශීය සභාවට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බවයි.


එස්. කේ. ගමගේ