සිරිපාලට කැපිල්ලක් !

රනිල් - බැසිල්
රනිල් බැසිල්ව බ්ලැක්මේල් කරලා
January 15, 2018
ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම
තවත් ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන නැවක් ලංකාවට ඇවිත්?
January 15, 2018
Show all

සිරිපාලට කැපිල්ලක් !

නිමල් සිරිපාල

වැටුප් තල හා වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලු විසඳන ලෙස ඉල්ලමින්, අඛණ්ඩව දින හතක කාලයක් පුරා පැවැත්වුණු දුම්රිය සේවක වැඩ වර්ජනය පසුගිය 13 වැනිදා අවසන් විය.
දිගින්දිගට ම පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීමත් සමඟ ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීම සඳහා අමාත්‍ය කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබිණි. එම අමාත්‍ය කමිටුව හා වර්ජිත වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව වර්ජනය අවසන් කිරීමට වෘත්තීය සමිති විසින් තීරණය කර තිබේ.
එසේ වුවද, මෙම අමාත්‍ය කමිටුව සඳහා විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය, සරත් අමුණුගම, රාජිත සේනාරත්න, අකිල විරාජ් කාරියවසම්, රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර යන අමාත්‍යවරුන් සම්බන්ධ වී සිටි අතර, විෂයය භාර අමාත්‍ය, නිමල් සිරිපාල මේ සඳහා එක් කර නොගැනීම කතාබහට ලක් වී තිබිණි.
කමිටුව සමඟ වෘත්තීය සමිති සිදු කළ සාකච්ඡා මගින් වර්ජනය අවසන් කළ බව ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලට දැනුම් දී ඇති බවද තොරතුරු වාර්තා වේ. වර්ජනය අවසන් කිරීම සඳහා සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් අසමත් වීම ඔහු කමිටුවට ඇතුළත් නොකිරීමට හේතු වී ඇති බවට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වේ.


වෙනුර කරගස්තැන්න