විදේශ විනිමය ආදායම 7.3% කින් පහළට

කලාව
කලාව පෙළා දේශපාලනය සෙවීම
February 14, 2018
02
මහපොළ කැපීම උග්‍ර වෙයි
February 14, 2018
Show all

විදේශ විනිමය ආදායම 7.3% කින් පහළට

01

පසුගිය වසරේ ජනවාරි සිට මේ දක්වා කාලයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන් විසින් මෙරටට එවන ලද විදේශ විනිමය ආදායම (විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ) සියයට 7.3කින් අඩු වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි. මේ අනුව 2016 වසරේ ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා මෙරටට ලැබුණු විදේශ විනිමය ආදායම් ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,557ක් වූ අතර, එය ගිය වසරේ ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලයේ දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,080ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.


චතුර දිසානායක