පුංචි ආණ්ඩු පිහිටුවීමට තව සති දෙකක්

maxresdefault
තුන්බෑ ජටිලයන්ගේ මල්වෙඩි සංදර්ශන
February 20, 2018
ෙපාෙහාට්ටු
පොහොට්ටුවේ වැඩ ඇල්ලීමට විගණකාධිපති බිලි දෙයි
February 20, 2018
Show all

පුංචි ආණ්ඩු පිහිටුවීමට තව සති දෙකක්

පුංචි

අලූතින් තේරී පත් වූ පළාත් පාලන ආයතන නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට ඉදිරි සති දෙකක පමණ කාලය ගත වනු ඇති බව ස්වදේශ කටයුතු බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිබේ. කරුණු කීපයක් නිසා මෙම කාලය ගත වන අතර, එයට බල පා ඇත්තේ, මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඉටු කළ යුතු තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් බව හෙළි වේ. එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය සඳහා එක් එක් පක්ෂවලින් පත් කළ යුතු කාන්තා නියෝජන සංඛ්‍යාව කොමිසම මගින් පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වෙත දැනුම් දිය යුතුය. අදාළ කාන්තා නියෝජනය කොට්ඨාසවලින් තේරී පත්ව නැත් නම් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවම ඒ බව පක්ෂ ලේකම්වරුන්ට දන්වා යවයිි. තේරී පත් වී ඇත්නම් පත් කළ යුුතු සංඛ්‍යාව කොමිසම විසින් පක්ෂවලට දැන්වීමෙන් පසුව පක්ෂ ලේකම්වරුන් විසින් කොට්ඨාසවලට තරග වැදුණු හෝ සමානුපාතික ලැයිස්තුවලින් හෝ පමණක් ඔවුන්ව නම් කර යවයි.
එසේම කොට්ඨාසවලින් තේරී පත් නොවන සමානුපාතික සභික සංඛ්‍යාව ද කොමිසම විසින් පක්ෂවලට දැන් වූ පසු පක්ෂ ලේකම්වරුන් විසින් කොට්ඨාසවල තරග කළ හෝ සමානුපාතික ලැයිස්තුවලින් හෝ පමණක් අපේක්ෂකයන් තෝරා පත් කර මැතිවරණ කොමිසමට යවනු ලැබේ.
මෙම ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයට තේරී පත් වූ සභිකයන් පිළිබඳව රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ පසු පළාත් පාලන ආයතන ලේකම් විසින් සභාව කැඳවීමේ ලිපිය නිකුත් කෙරේ. මේ සියලූ කටයුතු සඳහා අවම වශයෙන් සති දෙකක කාලයක්වත් ගත් වනු ඇති බව අනුමාන කෙරේ.


ගයාන් රූපසිංහ