තලේබාන් සංවිධානය දේශපාලන පක්ෂයක් වෙයි

ctu_protest
එක්සත් ජනපදයේ ගුරුවරුන්ගේ කැරැල්ල
March 12, 2018
Cybercrime-Pew
ආරක්ෂක ඇමතිගේ පරිගණක ජාලයට හැකරුන් ඇවිත්
March 12, 2018
Show all

තලේබාන් සංවිධානය දේශපාලන පක්ෂයක් වෙයි

9432100-3x2-700x467

යෝජිත සාම සැලැස්ම අනුව තලේබාන් සංවිධානය දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස පිළිගැනීමට ඇෆ්ඝන් ජනාධිපතිවරයා කැමැත්ත පළකර ඇත. ‘කාබුල් වැඩපිළිවෙළ’ යනුවෙන් නම් කරනු ලැබ ඇති රටවල් විසිපහක් සහභාගී වෙන සමුළුවකදී ජනාධිපති අශ්රෆ් ඝානි මේ බව පවසා තිබේ. ඊට අමතරව සටන් විරාමයක් සහ සිරකරුවන් මුදා හරිනු ලැබීමක්ද ඇෆ්ඝන් නායකයා විසින් යෝජනා කරනු ලැබ ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.