සීතාවක ග්‍රාමසේවා වසම් ක්‍රීඩා අවසන් තරග 24 වනදා…

10
දෙන්නා දෙපැත්තේ දෙන්නාට රැකවරණය දේ
March 13, 2018
ෙපාත
ලෙයට ලෙයද? ඉතිහාසයෙන් ඉගෙන ගන්නවාද?
March 14, 2018
Show all

සීතාවක ග්‍රාමසේවා වසම් ක්‍රීඩා අවසන් තරග 24 වනදා…

12788538_G[1]

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 44 වන ජාතික මහ ක්‍රීඩා උලෙළ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ක්‍රීඩා උලෙළ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අතර පවත්වනු ලබන තරග මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.
මෙම ක්‍රීඩා උලෙළේ කාන්තා දැල්පන්දු තරග සහ පාපන්දු තරග මේ මස 11 වන දින පිලිප් ගුණවර්ධන ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වෙන අතර, පිරිමි සහ කාන්තා වොලිබෝල් තරග මෙම මස 17 වැනිදා ‘රන් තරු’ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා ඉසවු මෙම මස 24 වැනිදා පිලිප් ගුණවර්ධන ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර කාන්තා සහ පිරිමි මීටර් 10,000 ඉසව්ව පමණක් මේ මස 11 වනදා පිලිප් ගුණවර්ධන ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වේ.
මෙහි සියලුම කණ්ඩායම් තරග සදහා කුසපත් ඇදීම තරග ආරම්භ කිරීමට මිනිත්තු 30කට පෙර සිදු කරන බැවින්, සියලුම කණ්ඩායම් නියමිත වේලාවට පැමිණෙන ලෙස තරග සංවිධායක මණ්ඩලය දන්වා සිටී. මෙම සියලු තරග සදහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරිවරයා විසින් සහතික කර තිබිය යුතු බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.


සමන් රණවක ආරච්චි