උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා ගිලා බැසීම්වලට ලක් වී තිබෙන බණ්ඩාරවෙල සහ ඇල්ල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් පවුල් 3,870ක ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලැසීමේ කටයුතු සඳහා වූ ‘වචන’වලට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර ඇමති වශයෙන් ජනාධිපති, මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන විසින් සහන සැලැසීමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට පසුගිය 10 වැනිදා ඉදිරිපත් කර තිබේ. රජයේ නිල වෙබ් අඩවියේ කැබිනට් තීරණ සම්බන්ධයෙන් පළ කරන නිල නිවේදනයේ අදාළ යෝජනාව පිළිබඳ සඳහන් කර තිබිණි. එහි සිරස්තලය ලෙස ‘උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප‍්‍රධාන උමෙඟ් ඇති වූ ජල කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක් වූ නිවාස හිමියන්ට හදිසි ආපදා තත්ත්වය යටතේ සහන සැලැසීම” යනුවෙන් සඳහන් කර තිබේ. .