ආසියා - පැසිෆික් කලාපයේ හොඳ ම මුදල් ඇමති වශයෙන් රවි කරුණානායකව ලන්ඩන් නුවර පළ වන ‘ද බෑන්කර්’ නම් සඟරාව විසින් නම් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය, රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය උපුටා ගනිමින්, අනෙකුත් මාධ්‍ය මඟින් හෙළි කර තිබිණි. මෙසේ නම් කිරීමට ප‍්‍රධාන හේතුව වශයෙන් දක්වා තිබුණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් කෝටි 150ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට සමත් වීම ය. මෙම සඟරාව පවසා සිටින්නේ ”අමාත්‍යවරයා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක පමණ ණය ලබා ගැනීමට සමත් වූ බවයි.” යනුවෙන් සටහන් තබා තිබේ. එයට අමතරව තිබූ අනෙක් විශේෂ ම හේතුව වී තිබුණේ ඉහළ බදු ආදායමක් ලබා ගැනීමට සමත් වීමයි. ”රජය මත යැපීමට බලා නොසිට සියලූ පුරවැසියන් යම් බදු ගෙවීමක් කළ යුතු බව එමඟින් අවධාරණය කරන ලද බව සඟරාව සඳහන් කරයි.” යනුවෙන් විස්තර කර තිබිණි. මෙම සඟරාව පවසා සිටින්නේ ”අමාත්‍යවරයා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක පමණ ණය ලබා ගැනීමට සමත් වූ බවයි.” යනුවෙන් සටහන් තබා තිබේ. එයට අමතරව තිබූ අනෙක් විශේෂ ම හේතුව වී තිබුණේ ඉහළ බදු ආදායමක් ලබා ගැනීමට සමත් වීමයි. ”රජය මත යැපීමට බලා නොසිට සියලූ පුරවැසියන් යම් බදු ගෙවීමක් කළ යුතු බව එමඟින් අවධාරණය කරන ලද බව සඟරාව සඳහන් කරයි.” යනුවෙන් විස්තර කර තිබිණි. .