මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා දේශීය බැංකු හතකින් ලබාගෙන තිබෙන රුපියල් කෝටි 15,579ක් වූ ණය මුදලකින් රුපියල් කෝටි 924ක් ගසා කා එම බැංකු අවදානමට හෙළා ඇති බව නවතම කෝප් වාර්තා අනුව හෙළි කර තිබේ. උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ කෝප් කමිටු විමර්ශනවල දී මේ බව හෙළි වී ඇත. රජයේ ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුවේ 54ක් වෙනුවෙන් තාක්ෂණික අගැයීම් වාර්තාවෙන් ඒ සඳහා වන වියදම රුපියල් කෝටි 14,655ක් කර තිබියදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප‍්‍රසම්පාදන කමිටු නිර්දේශයකට අනුව එම මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 15,579ක වියදම් තක්සේරුවක් ලබාදී ඇත. ඒ අනුව මෙම මහා වංචාව සිදු කර දේශීය බැංකු අනතුරට හෙළා ඇත. මේ අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් වැටුප් ගෙවන ලද මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරීන් හා උපදේශකයන් හට වැටුප් ගෙවීම සඳහා මසකට රුපියල් පනස්අට ලක්ෂ හැට දහසක් බැගින් වැය කර ඇති අතර, ඒ උපදේශකයන් 148 දෙනෙකු සඳහාය. මෙයට ජවිපෙ සහ මහජන බලවේගවලින් එල්ල කරන ලද දැඩි විරෝධය හමුවේ 2016 නොවැම්බර් මස 01වැනි දින සිට එම උපදේශකයන් 70දෙනා ඉවත් කර තිබෙන බව සඳහන්ය. .