තමන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන විගණන වාර්තා ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතියට නොමැති බව මුදල් ඇමති ඇතුළු ඇමතිවරුන් කරන චෝදනාවලට පිළිතුරක් වන සටහනක් විගණකාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, නවතම කෝප් කමිටු වාර්තාවේ එය ද ඇතුළත් කර තිබේ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී විගණකාධිපතිවරයා දෝෂ දර්ශනයට ලක් කිරීම හා විගණන පනත සම්මත නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින්, විගණන සේවා සංගමය ප‍්‍රවෘත්ති සාකච්ඡුාවක් ද පවත්වා තිබිණි. විගණන වාර්තාවක් අභියෝගයට ලක් කිරීමේ කිසිදු බලයක් මුදල් ඇමතිවරයාට නැති බව එහිදී අවධාරණය කර තිබිණි. ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් කර තිබෙන විගණනයන්ගේ වාර්තා අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගෙන තිබෙන ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නොමැති බව ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන් කීප දෙනෙකු විසින් චෝදනා කර තිබිණි. මෙවර කෝප් වාර්තාවට යොමු කර තිබෙන විගණකාධිපති නිල නිවේදනයේ ”විගණකාධිපතිවරයා විසින් උත්තරීතර විගණන ආයතනයන්ගේ අන්තර්ජාතික විගණන ප‍්‍රමිතිවලට ( අනුරූප ශී‍්‍ර ලංකා විගණන ප‍්‍රමිතිවලට අනුකූලව මූල්‍ය විගණනය සිදු කරනු ලබයි” යනුවෙන් සඳහන් කර තිබේ. ”රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්ගේ විගණන විෂයපථය තීරණය කිරීමේදී අවදානම් පදනම් කර ගත් විගණන ප‍්‍රවේශය ශී‍්‍ර ලංකා විගණන ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූලව යොදා ගනු ලබයි” යනුවෙන් වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කර තිබේ. .