ලංකා සතොස මගින් සම්බා රතු හා සුදු කැකුළු නාඩු සහල් අලෙවි කිරීමේදී එක් පාරිභෝගිකයකුට සහල් කිලෝ 5-10 ලෙස සීමා කර ඇතැයි වාර්තා වේ. කොළඹ ආසන්නයේදී ලංකා සතොස එක් වරකදී සම්බා කිලෝ 10ක්, නාඩු සහ රතු සුදු කැකුළු සහල් කිලෝ 5ක් බැගින්ද ලබා දෙන අතර පිට පළාත්වලදී සහල් කිලෝ 5 බැගින් විකුණයි. සතොස ආයතනය පවසන්නේ ඇතැම් වෙළෙඳුන් ලංකා සතොසින් අඩු මිලට සහල් ගෙන වැඩි මිලට අලෙවි කරන නිසාත්, සියලූ පාරිභෝගිකයන්ට සහල් නිකුත් කිරීමේ අරමුණිනුත් මෙම සීමා කිරීම් කළ බවයි..