මෙම වසර ආරම්භයත් සමඟ රජයේ ණය ගැනීම් ඉහළ ප‍්‍රමාණයකට නැඟී රුපියල් මිලියන 31,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම, ආර්ථික වර්ධනය බිඳ වැටීම සහ විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණය පහත වැටීම පිළිබඳ සංඛ්‍යා දත්ත ඉදිරිපත් වී ඇත. දෙසැම්බර් මස 30 වැනි දින බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට නිල නිවේදනය පළ කර තිබූ අතර, ජනවාරි මස 04 වැනි දින ණය ලබාගෙන තිබිණි. මේ අතර මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබූ තවත් පති‍්‍රකාවකින් හෙළි වී තිබුණේ පසුගිය වසරේ තුන්වැනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 4.1ක් දක්වා පහත වැටී තිබූ බවයි. එය 2013 වසරේ තුන්වැනි කාර්තුවේ වර්ධන වේගය වූ සියයට 5.6ක් වූ වර්ධන වේගයේ සිට ඒකක 1.5ක ප‍්‍රමාණයකින් පහත වැටීමකි. මේ අනුව නව වසර ආරම්භයත් සමඟ ණය ගැනීම් ඉහළ යාමත්, ආර්ථික වර්ධන වේගය පහළ වැටීමත් තුළින් ආර්ථිකයේ බරපතල තත්ත්වයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවී තිබේ. එය තවත් ඉහළ මට්ටමකින් තීව‍්‍ර කරමින්, නිල විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5.6 දක්වා පහත් මට්ටමකට වැටී තිබිණි. එයට පෙර විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන අටක මට්ටමේ සිට ක‍්‍රමයෙන් පහත වැටීමකි. මෙම වසර ආරම්භයත් සමඟ රජයේ ණය ගැනීම් ඉහළ ප‍්‍රමාණයකට නැඟී රුපියල් මිලියන 31,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම, ආර්ථික වර්ධනය බිඳ වැටීම සහ විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණය පහත වැටීම පිළිබඳ සංඛ්‍යා දත්ත ඉදිරිපත් වී ඇත. දෙසැම්බර් මස 30 වැනි දින බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට නිල නිවේදනය පළ කර තිබූ අතර, ජනවාරි මස 04 වැනි දින ණය ලබාගෙන තිබිණි. මේ අතර මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබූ තවත් පති‍්‍රකාවකින් හෙළි වී තිබුණේ පසුගිය වසරේ තුන්වැනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 4.1ක් දක්වා පහත වැටී තිබූ බවයි. එය 2013 වසරේ තුන්වැනි කාර්තුවේ වර්ධන වේගය වූ සියයට 5.6ක් වූ වර්ධන වේගයේ සිට ඒකක 1.5ක ප‍්‍රමාණයකින් පහත වැටීමකි. මේ අනුව නව වසර ආරම්භයත් සමඟ ණය ගැනීම් ඉහළ යාමත්, ආර්ථික වර්ධන වේගය පහළ වැටීමත් තුළින් ආර්ථිකයේ බරපතල තත්ත්වයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවී තිබේ. එය තවත් ඉහළ මට්ටමකින් තීව‍්‍ර කරමින්, නිල විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5.6 දක්වා පහත් මට්ටමකට වැටී තිබිණි. එයට පෙර විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන අටක මට්ටමේ සිට ක‍්‍රමයෙන් පහත වැටීමකි. .