විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මගින් ගල් අ`ගුරු මිලදී ගැනීමේදී සිදුව ඇති දූෂිත ගනුදෙනු පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්ව තිබියදී එම ගිවිසුම යටතේම නැවත ගල් අ`ගුරු තොගයක් ගෙන්වීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. විගණකාධිපති වාර්තාව නොතකා මෙම ගල් අ`ගුරු තොගය ආනයනය කළහොත් ඒ මගින් මිලියන 4,000 ක පාඩුවක් රටට සිදුවිය හැකි බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි. .