මාතලේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සභාපතිවරයා සිදු කර ඇති දූෂණ - වංචා පිළිබදව පසුගිය ‘ලංකා’ පුවත්පතෙන් හෙළිදරව් වීම නිසා බියට පත්ව සිටින ඔහු තමා වසර 5 කට නීත්‍යානුකූලව බදු ලබාගෙන සිටින කෝප් චැනල් සෙන්ටර් ආයතනය නියමිත ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන්ද බැහැරව හොරෙන්ම වෙනත් පුද්ගලයෙකුට අතුරු බදු දීමට කටයුතු කරමින් සිටී. පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කර ගැසට් කර ටෙන්ඩර් කැ`දවා බදු දිය යුතු වුවද අදාළ පුවතින් එහි නීතිවිරෝධී බව හෙළිදරව් වීමෙන් පසු මේ වෙනස් කිරීම සිදු කරන බව පැවසේ. එමෙන්ම සමිතියේ ¥ෂණ හෙළිදරව් කිරීම ගැන ‘ලංකා’ පුවත්පතට සිය ස්තුතිය ප‍්‍රකාශ කරති. .