විනිවිද

December 12, 2017

මැණිකෙ අගය කණා දන්නේ නෑ

දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමාගේ කාලයේ දී ලංකාවට බුද්ධාගම ලැබීමෙන් පසු ඉන්දියාවෙන් තවත් විශ්වාස වන ජ්‍යෝතිෂය ද, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ද, යාග හෝම ද, දේව සහ භූත විශ්වාස ද ලැබී ඇත. ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව […]