ශ‍්‍රී ලංකා කාර්මික ආරක්ෂක පදනම විසින් පළමු වතාවට සංවිධානය කරන අන්තර් ආරක්ෂක සේවා සමාගම් වෙඩි තැබීමේ තරගාවලිය මාර්තු මස 04 සහ 05 දෙදින පානළුව ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදා වෙඩි පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.