මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ජ්‍යෙෂ්ඨ ආසියානු තරගාවලිය, දකුණු ආසියානු තරගාවලිය සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය තරගාවලිය සඳහා කී‍්‍රඩක කී‍්‍රඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ සැසි පෙබරවාරි මස 15 සිට 19 දක්වා පැවැත්වීමට ශී‍්‍ර ලංකා කරාතේ දෝ සංගමය තීරණය කර ඇත. මෙහි දී වයස අවුරුදු 14-15, 16-17, 21ට අඩු සහ 21ට වැඩි වයස් කාණ්ඩ සඳහා දුඹුරු පටි සහ කළු පටි කී‍්‍රඩක කී‍්‍රඩිකාවන් තෝරා ගැනීමට නියමිතව ඇත.